کارایی باریک برگ‌کش‌ها و گلایفوسیت در کنترل شیمیایی گیاه وتیور (Vetiveria zizanioides (L.) Nash)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

2 محقق مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی