تأثر عصاره آبی و بقایای تلخه (Acrptilon repens L.) در ترکیب با علف‌کش ترایفلورالین بر جوانه‌زنی و رشد گیاهچه آمارانتوس ریشه قرمز و سلمه تره

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، گروه زراعت، کرج، ایران

2 دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، کرج، ایران