ارزیابی کارآیی چند گراس‌کش در کنترل علفهای هرز کشیده برگ در تریتیکاله (Triticale hexaploide)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران

2 عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی