تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی فرفیون ناجور برگ (Euphorbia heterophylla L.) یک علف‌هرز تازه وارد مزارع سویا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علفهای هرز دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد