اثر تاریخ‌های مختلف کاشت گیاهان پوششی سویا (Glycine max L.)، شنبلیله (Trigonella foenum gracum L.) و لوبیا چشم بلبلی (Vigna unguiculata L.) بر پویایی بانک بذر و جمعیت علف‌های هرز در ذرت (Zea mays L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 بخش تحقیقات علفهای هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان ، کرج، ایران