برانگیختن بذر گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca Pers.) به جوانه زنی در نبود گیاه میزبان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات