ارزیابی شایستگی بیوتیپ‌های علف‌هرز خردل‌وحشی (Sinapis arvensis L.) مقاوم به علف‌کش تری‌بنورون متیل در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد اگرواکولوژی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی گرگان