مطالعه نیمه‌عمر علف‌کش سولفوسولفورون در نظام‌های بدون خاک‌ورزی و خاک‌ورزی مرسوم با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد اگرواکولوژی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 عضو هیئت علمی گروه زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 عضو هیئت علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی موسسه پنبه کشور

4 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی خراسان رضوی