تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی ذرت (Zea mays L.) و ماش (Vigna radiate L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و زیست توده علف های هرز

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 بخش تحقیقات علفهای هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

3 دانشگاه صنعتی شاهرود، دانشکده کشاورزی، شاهرود، ایران

4 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، باشگاه پژوهشگران جوان، کرج، ایران