مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

3 کارشناس ارشد، دانشگاه صنعتی شاهرود

4 مربی، دانشگاه صنعتی شاهرود