تعیین واکنش بذر گل جالیز (Orobanche aegyptiaca) نسبت به گیاهان مختلف

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسنده

موسسه گیاه پزشکی کشور