برهمکنش دزهای مختلف علف‌کش نیکوسولفورون و رقابت چند گونه‌ی علف‌های هرز با ذرت: ارتباط شاخص‌های زانتیوم، آمارانتوس و ذرت تحت غلظت‌های علف‌کش

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران