بررسی کارایی جذب و مصرف نور سویا (Glysine max L.) در رقابت با آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retraflexus L.)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور استان همدان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه بوعلی سینا همدان

3 دانشگاه رازی کرمانشاه

4 دانشگاه بوعلی سینا همدان