تاثیر تداخل علف هرز آمارانتوس ریشه قرمز (Amaranthus retroflexus L.) بر عملکرد کمی و کیفی ذرت (Zea mays L.) در سطوح مختلف آبیاری و نیتروژن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، تهران

2 دانشیار گروه زراعت دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار گروه تولید و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره(، قزوین