اثرات سمی عصاره بقایای Centrosema pubescens و Calopogonium caeruleum روی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف‌های هرز و ماندگاری فنولیک‌ها در خاک

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه گیاه پزشکی کشور

2 دانشگاه پوترا مالزی