مطالعه رفتار جوانه‌زنی دو توده بذر علف هرز بالارونده مونپلیه (Cynanchum acutum L.) تحت شرایط دمایی و نوری متفاوت

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

3 دانشگاه شهید چمران اهواز