بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارآیی علف‌کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه فردوسی مشهد

2 موسسه تحقیقات گیاه پزشکی

3 دانشگاه اروس دانمارک