ارزیابی تولید خربزه وحشی (Cucumi melo L.) و تهیه نقشه پراکنش آن در مزارع سویای استان گلستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته دانشگاه فردوسی

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

4 مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان

کلیدواژه‌ها