اثر محیط گیاه مادری بر مقاومت به تنش شوری و خشکی در مرحله جوانه زنی و سبز شدن علف هرز شیرتیغک (.Sonchus oleraceus L)

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز، دانشگاه بیرجند

2 استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه بیرجند