تعیین پراکنش و خصوصیات جمعیتی علف‌های هرز مزارع گندم استان سیستان و بلوچستان

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی بلوچستان

2 عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان

3 استادیار بخش تحقیقات علفهای هرز، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور