اثر تناوب‌های زراعی مختلف بر جمعیت علف‌های هرز مزارع سیب‌زمینی

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علف هرز، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی مشهد

3 مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی