اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه صنعتی شاهرود