حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقی مانده علف کش ها

نوع مقاله : علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

کلیدواژه‌ها