نویسنده = ملکی فراهانی، سعیده
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر سیستم‌های کشت کم نهاده و پر نهاده بر جمعیت و تنوع علف‌های هرز مزارع گندم قزوین

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 61-73

فاطمه پورکریمی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ مصطفی اویسی؛ محمدرضا چائی چی


2. بررسی ساختار جمعیت علف‌های هرز مزارع گندم تحت تأثیر نوع کشت و خاک‌ورزی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

فاطمه پورکریمی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ مصطفی اویسی؛ محمدرضا چائی چی