نویسنده = سلطانی، الیاس
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی استراتیفیکاسیون سرد

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 23-34

حکیمه رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ الیاس سلطانی؛ فرشید قادری فر


2. بررسی تغییرات جوانه‌زنی بذر خردل وحشی (Sinapis arvensis) طی رفع کمون

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 15-30

حکیمه رحیمی؛ بنیامین ترابی؛ الیاس سلطانی؛ فرشید قادری فر


3. بررسی توان آللوپاتیک 70 رقم گندم (Triticum aestivum) بر جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه کلزای خودرو (Brassica napus)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-31

نسرین محمدی؛ الیاس سلطانی؛ مصطفی اویسی؛ حسین رامشینی