نویسنده = رحیمیان مشهدی، حمید
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز ارینجیوم آبی (Eryngium caeruleum) با کمک مدل‌ هیدروترمال‌تایم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-13

محمد لطفی اصل گیگلو؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ بهناز پورمراد کلیبر؛ محمدحسین نعیمی


2. برهمکنش غلظت و زمان کاربرد نیکوسولفورون بر شاخصهای رقابتی جانسون گراس و ذرت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-15

فاطمه عین الهی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی