نویسنده = مصطفی اویسی
تعداد مقالات: 5
1. اثر عملیات مدیریتی بر زمان-دمای رویش گاوپنبه (Abutilon theophrasti Medicus.) در سویا (.Glycine max L)

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 37-47

رحمان خاکزاد؛ محمد تقی ال ابراهیم؛ مصطفی اویسی


2. بررسی ساختار جمعیت علف‌های هرز مزارع گندم تحت تأثیر نوع کشت و خاک‌ورزی

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

فاطمه پورکریمی؛ سعیده ملکی فراهانی؛ مصطفی اویسی؛ محمدرضا چائی چی


3. پیش بینی جوانه‌زنی بذر علف‌هرز ارینجیوم آبی (Eryngium caeruleum) با کمک مدل‌ هیدروترمال‌تایم

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-13

محمد لطفی اصل گیگلو؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ بهناز پورمراد کلیبر؛ محمدحسین نعیمی


4. برهمکنش غلظت و زمان کاربرد نیکوسولفورون بر شاخصهای رقابتی جانسون گراس و ذرت

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-15

فاطمه عین الهی؛ مصطفی اویسی؛ حمید رحیمیان مشهدی


5. بررسی توان آللوپاتیک 70 رقم گندم (Triticum aestivum) بر جوانه‏ زنی و رشد گیاهچه کلزای خودرو (Brassica napus)

دوره 9، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 17-31

نسرین محمدی؛ الیاس سلطانی؛ مصطفی اویسی؛ حسین رامشینی