نویسنده = نظام آبادی، نوشین
تعداد مقالات: 1
1. مروری بر آخرین فهرست علف کش ها و علفهای هرز مهم ایران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 83-100

اسکندر زند؛ محمد علی باغستانی؛ نوشین نظام آبادی؛ مهدی مین باشی معینی؛ محمد حسن هادیزاده