نویسنده = اسلامی، سید وحید
تعداد مقالات: 2
2. عوامل مؤثر بر جوانه زنی و خروج نشای بادبر (Ceratocarpus arenarius L. (Bluk.))

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1388، صفحه 25-36

اسماعیل ابراهیمی؛ سید وحید اسلامی؛ سهراب محمودی؛ مجید جامی الاحمدی