نویسنده = حاج محمدنیا قالی باف، کمال
تعداد مقالات: 3
1. بررسی کارایی علف‌کش‌ ستوکسیدیم در کنترل فالاریس بذر کوچک و یولاف وحشی زمستانه در حضور نمک‌های مختلف و سولفات آمونیوم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 27-40

مهناز میرزائی؛ مهدی راستگو؛ کمال حاج محمدنیا قالیباف؛ اسکندر زند


2. بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-70

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند


3. بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارآیی علف‌کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-120

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمدحسن راشدمحصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند؛ پیر کودسک