نویسنده = صفاهانی لنگرودی، علی رضا
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 59-70

فرود بذرافشان؛ علی رضا صفاهانی لنگرودی؛ حسین موسوی نیا