نویسنده = درویش نیا، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. کنترل بیولوژیکی گیاه عروسک پشت پرده (Physalis divericata L.) به وسیله عوامل بیماریزای گیاهی در استان لرستان

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 43-59

مصطفی درویش نیا؛ احسان اله زیدعلی؛ نادر آزادبخت؛ فاطمه درویش نیا؛ فرید گل زردی