نویسنده = غلامی گل افشان، معصومه
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه مکانی بانک بذر و جمعیت علف هرز و نیز الگوی پراکنش آن در طول فصل زراعی در مزرعه ذرت

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 65-76

معصومه غلامی گل افشان؛ سعید وزان؛ فرزاد پاک نژاد؛ مصطفی اویسی؛ شهرام الیاسی