نویسنده = سیاهمرگویی، آسیه
تعداد مقالات: 3
1. شناسائی ژن عامل رونویسی متصل شونده به عناصر پاسخ دهنده به کم‌آبی (DREB2) در علف هرز بروموس‌ ژاپنی (Bromus japonicus) تحت شرایط تنش شوری

دوره 11، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 35-50

محبوبه بصیری؛ سید محسن موسوی نیک؛ سید کاظم صباغ؛ داوود نادری؛ آسیه سیاهمرگویی؛ خداداد مصطفوی


2. بررسی مقاومت بیوتیپ های خردل وحشی (.Sinapis arvensis L) به علفکش تری بنورون متیل در مزارع گندم شهرستان رامیان

دوره 10، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 46-59

مهتاب هروی؛ جاوید قرخلو؛ آسیه سیاهمرگویی؛ حسین کاظمی؛ سعید حسن پور بورخیلی


3. برآورد دماهای کاردینال و زمان حرارتی مورد نیاز برای جوانه‌زنی بذر علف‌هرز بروموس ژاپنی (Bromus japonicus)

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-26

محبوبه بصیری؛ سید محسن موسوی‌نیک؛ آسیه سیاهمرگویی؛ سید کاظم صباغ