نویسنده = موسوی نیا، حسین
تعداد مقالات: 6
3. تأثیر محیط گیاه مادری بر مقاومت به خشکی و شوری در مرحله‌ی جوانه‌زنی و رشد گیاهچه علف بالارونده مونپلیه (Cynanchum actum L.)

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 25-41

فرید گلزردی؛ سعید وزان؛ حسین موسوی نیا؛ قاسم توحیدلو


4. تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه

دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389، صفحه 15-29

فرود بذرافشان؛ حسین موسوی نیا؛ عبدالمیر معزی؛ عطاء الله سیادت؛ رضا حمیدی


5. مطالعه اثرات آللوپاتی چند گونه علف هرز بر جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 59-70

فرود بذرافشان؛ علی رضا صفاهانی لنگرودی؛ حسین موسوی نیا


6. مروری از تکنیک‌های "بایواسی" در تحقیقات علفکش‌ها

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 77-95

حسین موسوی نیا