نویسنده = کامل، مسعود
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شاخص‌های جمعیتی و تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم دیم استان زنجان

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 73-91

سیدحسین ناظرکاخکی؛ مهدی مین باشی معینی؛ محمد رحیم معینی؛ مسعود کامل