نویسنده = رحیمی، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه مدیریت تلفیقی علف های هرز با تاکید بر اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 63-76

حمید عباس دخت؛ حسن مکاریان؛ حسین احمدی شرف؛ احمد غلامی؛ مهدی رحیمی