نویسنده = گرزین، مرتضی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.)

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-15

ابوالفضل درخشان؛ مرتضی گرزین؛ اسماعیل قربانپور؛ امید سنچولی؛ بهنام کامکار