نویسنده = باقری، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. پویائی مکانی علف های هرز یک مزرعه با سابقه تناوبی کلزا- آیش - گندم

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 121-136

علیرضا باقری؛ محمدحسن راشد محصل؛ پرویز رضوانی مقدم؛ مهدی نصیری محلاتی؛ یاسر نیک پرست