نویسنده = رحیمیان مشهدی، حمید
تعداد مقالات: 4
2. اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانه‌زنی یولاف وحشی زمستانه (Avena Iudoviciana Durieu.) به دما

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 79-94

سمیه فروزش؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی


3. اثر عصاره‌های برگ و ساقه جو وحشی (Hordeum spontaneum Koch) روی جوانه‌زنی بذر و رشد گیاهچه گندم زمستانه (Triticum aestivum L.)

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 19-28

رضا حمیدی؛ داریوش مظاهری؛ حمید رحیمیان مشهدی


4. کنترل تلفیقی علف‌های هرز در سیستم تهیه بستر بذر چغندرقند به طور کامل در پاییز

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1389، صفحه 29-42

محمد عبداللهیان نوقابی؛ احمد رهبری؛ حسن علیزاده؛ حمید رحیمیان مشهدی