نویسنده = زند، اسکندر
تعداد مقالات: 7
1. بهینه سازی کارایی علف کش نیکوسولفورون با افزودن ترکیبات نیتروژنه تحت تأثیر تغییرات کیفیت آب در تانک سمپاشی

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1394، صفحه 53-70

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمد حسن راشد محصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند


2. بررسی تأثیر کیفیت آب در مخزن سمپاش بر کارآیی علف‌کش گلایفوسیت و رفع اثرات نامطلوب آن

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 105-120

کمال حاج محمدنیا قالی باف؛ محمدحسن راشدمحصل؛ مهدی نصیری محلاتی؛ اسکندر زند؛ پیر کودسک


4. تاثیرگذاری تاریخ های مختلف کاشت گیاهان پوششی بر کنترل علف‌های هرز، تجمع و انتقال مجدد مواد فتوسنتزی در ذرت (Zea mays L.)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 39-52

شهرام نظری؛ فائزه زعفریان؛ اسفندیار فرهمندفر؛ اسکندر زند


5. تاثیر کشت مخلوط افزایشی و جایگزینی ذرت (Zea mays L.) و ماش (Vigna radiate L.) بر عملکرد، اجزای عملکرد و زیست توده علف های هرز

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1391، صفحه 97-109

شهرام نظری؛ اسکندر زند؛ صادق اسدی؛ فرید گلزردی


6. سوزاندن بقایای گیاهی و تأثیر آن بر سرنوشت و کارائی باقیمانده علف کش‌ها

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391، صفحه 91-107

محمد کاظم رمضانی؛ اسکندر زند


7. بررسی کارائی علف‌کش فنوکساپروپ پی‌اتیل تولید داخل و خارج کشور در کنترل علف هرز یولاف وحشی (Avena ludoviciana) در مزرعه

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1388، صفحه 45-55

سولماز پایدار؛ اسکندر زند؛ محمدعلی باغستانی؛ محمدرضا جمالی