پژوهش علف های هرز (WRJ) - اصول اخلاقی انتشار مقاله