اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر سعید وزان

دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

s_vazanyahoo.com

سردبیر

دکتر حسین موسوی نیا

دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

moosavinia_hyahoo.com

مدیر داخلی

دکتر خداداد مصطفوی

دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

mostafavikgmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمدرضا اردکانی

استاد، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

mohammadreza.ardakanikiau.ac.ir

دکتر محمدعلی باغستانی

استاد، بخش تحقیقات علفهای هرز، موسسه گیاه پزشکی کشور

baghestani40hotmail.com

دکتر اسکندر زند

استاد، بخش تحقیقات علفهای هرز، موسسه گیاه پزشکی کشور

eszandyahoo.com

دکتر حسین غدیری

استاد، بخش تحقیقات علفهای هرز، موسسه گیاه پزشکی کشور

ghadirishirazu.ac.ir

دکتر منصور منتظری

دانشیار، بخش تحقیقات علف های هرز، موسسه گیاه پزشکی کشور

mansourmontazyahoo.co.uk

دکتر حسین موسوی نیا

دانشیار، دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

moosavinia_hyahoo.com

دکتر سعید وزان

دانشیار، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

s_vazanyahoo.com

مدیر اجرایی

مهندس علی صارمی راد

دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

ali.saremi.ukgmail.com
09193627573