دوره و شماره: دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1395 

علمی پژوهشی

1. بررسی امکان کنترل شیمیایی علف‌های هرز در گیاه دارویی بالنگو

صفحه 1-12

ابراهیم ایزدی دربندی؛ رحیم بخش محمد نژاد