دوره و شماره: دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 1-74 
6. اثر جایگاه بذر بر پاسخ جوانه‌زنی یولاف وحشی زمستانه (Avena Iudoviciana Durieu.) به دما

صفحه 79-94

سمیه فروزش؛ حمید رحیمیان مشهدی؛ حسن علیزاده؛ مصطفی اویسی