دوره و شماره: دوره 2، شماره 1، پاییز و زمستان 1389 
2. تاثیر تراکم‌های مختلف خردل وحشی (Sinapis arvensis L.) بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم زمستانه

صفحه 15-29

فرود بذرافشان؛ حسین موسوی نیا؛ عبدالمیر معزی؛ عطاء الله سیادت؛ رضا حمیدی