دوره و شماره: دوره 3، شماره 1، پاییز و زمستان 1390