دوره و شماره: دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1391 

علمی پژوهشی

1. اثر کاربرد لکه ای و سراسری علف کش بر پویایی جمعیت علف های هرز گندم

صفحه 1-15

حسن مکاریان؛ حمید عباس دخت؛ زهرا قیاسی؛ عباس روحانی


7. بررسی شاخص‌های جمعیتی و تهیه نقشه پراکنش علف‌های هرز مزارع گندم دیم استان زنجان

صفحه 73-91

سیدحسین ناظرکاخکی؛ مهدی مین باشی معینی؛ محمد رحیم معینی؛ مسعود کامل