دوره و شماره: دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-75 

علمی پژوهشی

1. تأثیر عوامل محیطی بر جوانه زنی بذر و سبز شدن گیاهچه علف هرز سوروف بدون ریشک (Echinochola colonum L.)

صفحه 1-15

ابوالفضل درخشان؛ مرتضی گرزین؛ اسماعیل قربانپور؛ امید سنچولی؛ بهنام کامکار


2. بررسی اثرات دگرآسیبی چاودار (Secale ceriale L.) بر خصوصیات جوانه‌زنی چند رقم گندم

صفحه 15-35

بیژن سعادتیان؛ گودرز احمدوند؛ فاطمه سلیمانی؛ الهام سلیمانی