دوره و شماره: دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1393 

علمی پژوهشی

1. حسگرهای زیستی، ابزاری قدرتمند در ردیابی باقی مانده علف کش ها

صفحه 1-22

هادی مهدیخانی؛ ابراهیم ایزدی دربندی


2. مدل سازی جوانه زنی کلزای خودرو تحت تأثیر دما و پتانسیل آب: مدل هیدروترمال تایم

صفحه 23-38

الیاس سلطانی؛ مصطفی اویسی؛ افشین سلطانی؛ سراله گالشی؛ فرشید قادری فر؛ ابراهیم زینلی


3. ارزیابی تولید خربزه وحشی (Cucumi melo L.) و تهیه نقشه پراکنش آن در مزارع سویای استان گلستان

صفحه 39-50

سیما سهرابی؛ علی قنبری؛ محمدحسن راشد محصل؛ جاوید قرخلو؛ ناصر باقرانی